Uključivanje Roma - Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I

Roma Inclusion - Fulfilling Preconditions for Successful Implementation of National Minority Policies - PHASE I

Opći cilj projekta je doprinijeti ukupnom uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine u hrvatsko društvo te unaprijediti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma (NSUR), dok su specifični ciljevi:

  • Podizanje razine svijesti javnosti, kao i pripadnika romske nacionalne manjine o važnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, potrebi prevencije ispadanja iz srednjoškolskog obrazovanja te nepovoljnom položaju žena, djece i mladih pripadnika romske nacionalne manjine
  • Jačanje koordinacijske uloge Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH te jačanje kapaciteta predstavnika tijela uključenih u provedbu NSUR-a
  • Unaprjeđenje sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u provedbi NSUR-a

U okviru projekta planirana je izrada pet tematskih studija o specifičnostima položaja Roma u pojedinim područjima života.Rezultati ovih studija biti će javnosti dostupni u obliku publikacija te raspravljani na tematskim nacionalnim konferencijama u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.

The general objective of the Project is to achieve the full inclusion of members of the Roma national minority in Croatian society and to improve the implementation of the National Roma Integration Strategy with the specific objectives:

  • Raising the awareness of the public as well as members of the Roma national minority on the importance of pre-school education, the need to prevent dropping out of secondary education and the disadvantaged position of women, children and young members of the Roma national minority
  • Strengthening the coordinating role of the Office for Human Rights and Rights of National Minorities and strengthening the capacity of the representatives of the bodies involved in the implementation of the National Roma Integration Strategy
  • Improving participation of the members of Roma national minority in the implementation of the National Roma Integration Strategy

Within this project, five thematic studies on the position of Roma will be prepared covering specific areas of life. Findings of these studies will be published and discussed on national conferences, which will be organized by the Office for Human Rights and the Rights of National Minorities.

Virtualne konferencije:

Online conferences: